Podmínky používání

UPOZORNĚNÍ! Před registrací a připojením si pozorně přečtěte podmínky používání portálu My Kaspersky a konzole pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security (dále označované jako „softwarové řešení“), jejichž autorská práva náleží společnosti AO Kaspersky Lab (dále označovaná jako „držitel práv“). Za softwarové řešení jsou považovány weby, online zdroje a software držitele autorských práv instalovaný v infrastruktuře držitele práv, který je používán prostřednictvím webů.

Z vytvoření účtu v softwarovém řešení a používání softwarového řešení vyplývá váš bezpodmínečný souhlas s níže uvedenými podmínkami a popisem obsaženým v uživatelských příručkách nápovědy k portálu My Kasperskynápovědy ke konzoli pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security a to, že tyto podmínky používání přijímáte svým vlastním jménem nebo jménem vašeho dítěte. Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, nesmíte vytvořit účet v softwarovém řešení ani softwarové řešení používat.

Abyste mohli softwarové řešení používat, musíte si na webu držitele práv https://my.kaspersky.com nebo https://ksos.kaspersky.com vytvořit účet.

Podmínky při zpracování dat

Přečtěte si podmínky v části „Podmínky při zpracování dat“. Tato část popisuje údaje obdržené od vás a/nebo z vašeho počítače a způsob, jakým bude držitel práv zpracovávat údaje v rámci plnění těchto podmínek používání. Pokud je softwarové řešení používáno v rámci právnické osoby nebo na počítači používaném více osobami, musíte se ujistit, že všichni porozuměli a souhlasí s podmínkami v části „Podmínky při zpracování dat“, než budou softwarové řešení používat.

 1. K zajištění toho, aby držitel práv a/nebo jeho partneři plnili své povinnosti vyplývající z těchto podmínek použití, musí držitel práv získávat a zpracovávat informace uvedené v části „Podmínky při zpracování dat“ bodu 1 pro deklarované účely. Takové informace mohou být podle zákonů některých zemí považovány za osobní.

  Poskytování základní funkce softwarového řešení (platí pro portál My Kaspersky a konzoli pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security)

  Základní funkcí softwarového řešení, jak je popsáno v uživatelské příručce, je spravovat zakoupené licence, vzdáleně ovládat úroveň zabezpečení vašich počítačů a zajišťovat technickou podporu. Aby bylo možné tuto základní funkci poskytovat během vašeho používání softwarového řešení, musí držitel práv získat z vašeho zařízení a zpracovat následující údaje:

  • E-mailová adresa, se kterou se uživatel zaregistroval, jedinečné ID uživatele na webu, e-mailová adresa uživatele pozvaného ke společnému používání licence, jedinečné ID uživatele pozvaného ke společnému používání licence, další jméno v uživatelském účtu, další jméno v účtu uživatele pozvaného ke společnému používání licence, země a jazyk uživatelského účtu;
  • Země, region, časové pásmo uživatele, telefonní číslo, jedinečné ID kódu CAPTCHA předloženého uživateli, typ kódu CAPTCHA zobrazeného uživateli, reakce uživatele na výzvu k zadání CAPTCHA, IMEI, IP adresa, jednorázový kód zaslaný přes SMS, heslo v šifrované formě přístupné pouze pro funkci autorizace, token funkce upozornění, token funkce autorizace;
  • Informace z konzole součásti pro vzdálenou správu aplikace: problémy v zabezpečení zařízení, jejich popis, stavy, jedinečné ID zařízení, typ a název zařízení, datum a čas, kdy mělo zařízení přístup k internetu, typ operačního systému;
  • Typ příkazu odeslaného v konzoli pro správu součásti Anti-Theft pro zajištění ztracených mobilních zařízení, ID události v konzoli pro správu součásti Anti-Theft, fotografie pořízené konzolí pro správu součásti Anti-Theft, zpráva uživatele odeslaná do zamčené obrazovky ztraceného mobilního zařízení z konzole pro správu součásti Anti-Theft;
  • Aktivační kód aplikace, ID aplikace, verze aplikace, název aplikace, interní ID licence; nastavení licence: datum aktivace, datum expirace, název produktu, počet zařízení a uživatelů, typ licence;
  • Město, index, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, telefonní předvolba země, informace o uživatelském účtu v sítích VK a Facebook, jejichž přenos uživatel povolil, typ bankovní karty, poslední čtyři číslice čísla bankovní karty, další jméno v uživatelském účtu;
  • Soubor odeslaný technické podpoře, ID a popis problému pro komunikaci s technickou podporou, ID žádosti o technickou podporu, ID produktu, název produktu, jeho verze, ID softwarového řešení.

  Poskytování možnosti zakoupit produkty držitele práv (platí pro portál My Kaspersky)

  Tato funkce softwarového řešení, jak je popsáno v uživatelské příručce, je poskytovat možnost zakoupit produkty držitele práv. Aby bylo možné tuto funkci poskytovat, musí držitel práv během vašeho používání softwarového řešení získat z vašeho zařízení a zpracovat následující údaje:

  • Ohodnoťte návrhy produktů, zemi a jazyk účtu, ID produktu, verzi produktu, ID softwarového řešení; informace o nákupu (ID objednávky, seznam zakoupených produktů, měna nákupu, způsob platby, sleva, jazyk uživatelského účtu, země uživatele, slevový kupon, částka nákupu, daň z nákupu, ID košíku v systému elektronického obchodování, ID nákupu).

  Dále souhlasíte, že softwarové řešení může ukládat, shromažďovat, zpracovávat a zobrazovat následující informace za účelem zlepšení kvality softwarového řešení poskytnutého držitelem práv:

  • Typ příkazu odeslaného konzolí pro správu součásti Anti-Theft pro zajištění ztracených mobilních zařízení, aktivační kód aplikace, ID aplikace, verze aplikace, země, region, telefonní předvolba země, jedinečné ID zařízení, název zařízení, e-mailová adresa uživatele, IP adresa, interní ID licence, jedinečné ID uživatele, země a jazyk účtu, časové pásmo uživatele; adresy stránek softwarového řešení otevřených uživatelem; ID funkční součásti v softwarovém řešení; nastavení licence: datum aktivace, datum expirace, produkt, počet zařízení a uživatelů, typ licence;
  • Typ prohlížeče, verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, ID produktu, verze produktu, jedinečné ID stažené aplikace, verze mobilního protokolu NET, mobilní operátor, podpora prohlížeče pro soubory cookie, soubory JS, audio a video soubory, produktivita zařízení, rozlišení obrazovky, šířka a výška obrazovky;
  • Nevztahuje se na Konzoli pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security: ID košíku v internetovém prodejním systému, ID nákupu.

  Část poskytnutých informací je možné na žádost uživatele poslat na jeho e-mail (typ a období licence, aktivační kód a názvy zařízení využívajících licenci).

  Informace o vytvořených profilech a účtech, přidaných anebo zakoupených licencích a připojených aplikací jsou rovněž dostupné správcům softwarového řešení pro účely zpracování žádostí zaslaných technické podpoře a k zajištění správného fungování softwarového řešení.

 2. Držitel práv také zpracovává data takovým způsobem, který sám o sobě nepovoluje přímé spojení s žádnou konkrétní osobou. Seznam těchto dat a účely jejich zpracování naleznete v uživatelských příručkách Nápověda pro Moje Kaspersky a Nápověda pro konzoli řízení zabezpečení Kaspersky pro menší podniky.

 3. Pokud se rozhodnete neposkytnout informace nutné pro držitele práv ke splnění jeho závazků v rámci těchto podmínek použití, jak je popsáno v části „Podmínky při zpracování dat“, nesouhlasíte s podmínkami použití. V takovém případě si neregistrujte účet v softwarovém řešení ani softwarové řešení nepoužívejte.

 4. Když poskytnete své údaje prostřednictvím softwarového řešení držiteli práv, držitel práv s nimi nakládá v souladu se svými zásadami o ochraně osobních údajů, které popisují především způsob, jakým držitel práv vaše údaje chrání, kde držitel práv vaše údaje zpracovává a jaká jsou vaše práva jako datového subjektu. Jejich úplný obsah najdete k nahlédnutí na stránce https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Obecné podmínky

Pokud máte aktivní licenci, máte po dobu používání softwarového řešení nárok na technickou podporu (telefonicky nebo prostřednictvím internetu).

Po dobu používání softwarového řešení je zakázáno:

 • zkoumat, skenovat nebo testovat slabá místa softwarového řešení nebo souvisejícího systému nebo sítě nebo narušovat bezpečnostní opatření nebo ověřovací kontroly používané ve spojitosti se softwarovým řešením nebo takovýmito systémy a sítěmi;
 • dekódovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně vytvářet jakýkoli software použitý k poskytování softwarového řešení;
 • jakýmkoli způsobem škodit nebo představovat hrozbu pro ostatní uživatele nebo omezovat nebo se pokoušet o omezení přístupu libovolného uživatele, hostitele nebo sítě k softwarovému řešení, například šířením virů, způsobením přetížení, zahlcením, spamem nebo zasláním velkého množství e-mailů;
 • zasílat spam, reklamy nebo oznámení o produktech a službách;
 • nepravdivě vydávat sebe, svou společnost nebo pobočku za jinou fyzickou nebo právnickou osobu;
 • používat softwarové řešení za účelem zisku od jiných fyzických nebo právnických osob,
 • připojovat zařízení jiných uživatelů, kteří nedali vlastníkovi účtu povolení spravovat jejich zařízení (aplikace držitele práv na zařízení) a nepodali všechny potřebné souhlasy;
 • povolit nebo pomoci jiné fyzické nebo právnické osobě v provedení kterékoli výše uvedené činnosti.

Softwarové řešení může obsahovat odkazy na weby a zdroje třetích stran. Tyto odkazy vám poskytujeme pouze jako projev dobré vůle a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za prostředky nebo odkazy na produkty či služby, které jsou prostřednictvím nich nabízeny nebo poskytovány. Potvrzujete, že odpovědnost ponesete výhradně sami a že jste si vědomi všech rizik spojených s používáním webů a prostředků třetích stran.

S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY SPECIFIKOVANÉ V TÉTO ČÁSTI JE SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO „TAK JAK JE“. DRŽITEL PRÁV ANI JEHO PARTNEŘI NEPOSKYTUJÍ NA JEHO POUŽÍVÁNÍ ČI PLNĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH FUNKCÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY. KROMĚ ZÁRUK, PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ NEBO USTANOVENÍ, JEJICHŽ ROZSAH NELZE PODLE PLATNÉHO ZÁKONA VYLOUČIT NEBO OMEZIT, NEPOSKYTUJÍ DRŽITEL PRÁV ANI JEHO PARTNEŘI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ NEBO USTANOVENÍ (VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ) JAKÉHOKOLI DRUHU, ZEJMÉNA ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, KOMERČNÍ KVALITY, INTEGRACE NEBO VHODNOSTI K URČITÝM ÚČELŮM. TÍMTO VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE PŘIJÍMÁTE ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SOFTWARU K DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ, ZA JEHO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ A ZA VÝSLEDKY, KTERÉ POMOCÍ NĚJ BUDOU DOSAŽENY.

DRŽITEL PRÁV A/NEBO JEHO PARTNEŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY (ZEJMÉNA TĚCH, KTERÉ MOHOU BÝT ZPŮSOBENY UŠLÝM ZISKEM, PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ, ÚNIKEM INFORMACÍ NEBO JINÝMI MATERIÁLNÍMI ŠKODAMI) V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY UPOZORNĚNI. ROZSAH TĚCHTO OMEZENÍ NESMÍ BÝT PLATNÝM ZÁKONEM VYLOUČEN ANI OMEZEN.

Tyto podmínky používání podléhají zákonům Ruské federace.

Kontaktní informace:
Tyto informace najdete na naší stránce Contact Information (Kontaktní informace).

Verze tohoto dokumentu

 • 27. IV 2018