Gebruiksvoorwaarden

ATTENTIE! Lees voordat u zich inschrijft en verbinding maakt de Gebruiksvoorwaarden van de My Kaspersky-portal en de Beheerconsole van Kaspersky Small Office Security (hierna te noemen "de Softwareoplossing"), waarop AO Kaspersky Lab (hierna te noemen de "Rechthebbende") de rechten heeft, zorgvuldig door. De Softwareoplossing verwijst naar de websites en onlineresources van de Rechthebbende, en de in de infrastructuur van de Rechthebbende geïnstalleerde software die via websites wordt gebruikt.

Door een account te maken in de Softwareoplossing en de Softwareoplossing te gebruiken, verklaart u de onderstaande voorwaarden en de beschrijving vervat in de webresources My Kaspersky Help en Help bij de Beheerconsole van Kaspersky Small Office Security onvoorwaardelijk te aanvaarden en dat u tevens namens uzelf of uw kind akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de genoemde voorwaarden, dient u geen account te maken in de Softwareoplossing, noch de Softwareoplossing te gebruiken.

Als u de Softwareoplossing wilt gebruiken, dient u eerst een account te maken op de websites van de Rechthebbende https://my.kaspersky.com of https://ksos.kaspersky.com.

Voorwaarden betreffende gegevensverwerking

Lees de voorwaarden in de sectie "Voorwaarden betreffende gegevensverwerking". Deze sectie beschrijft de gegevens die van u en/of uw computer worden ontvangen en de wijze waarop de Rechthebbende gegevens zal verwerken voor de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden. Als de Softwareoplossing wordt gebruikt binnen een juridische entiteit of op de computer wordt gebruikt door verschillende personen, dient u te zorgen dat zij de voorwaarden in de sectie "Voorwaarden betreffende gegevensverwerking" begrijpen en aanvaarden, voordat zij de Softwareoplossing gebruiken.

 1. Om ervoor te zorgen dat de Rechthebbende aan de verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen voldoen, dient de Rechthebbende voor de genoemde doelen informatie te ontvangen en te verwerken, zoals beschreven in de sectie "Voorwaarden betreffende gegevensverwerking" in artikel 1. Dergelijke informatie kan worden beschouwd als persoonlijke informatie volgens de toepasselijke wetgeving van sommige landen.

  U voorzien van de basisfunctionaliteit van de Softwareoplossing (van toepassing op My Kaspersky en de Beheerconsole van Kaspersky Small Office Security)

  De basisfunctionaliteit van de Softwareoplossing, zoals beschreven in de Gebruikershandleiding, betreft het beheren van aangeschafte licenties, het op afstand regelen van het beveiligingsniveau van uw computers en het verkrijgen van technische support. Om u te kunnen voorzien van deze basisfunctionaliteit terwijl u de Softwareoplossing gebruikt, moet de Rechthebbende de volgende informatie van uw apparaat ontvangen en verwerken:

  • Het e-mailadres waarop het gebruikersaccount is geregistreerd; de unieke ID van de gebruiker op de website; het e-mailadres van de gebruiker die is uitgenodigd om de licentie gezamenlijk te gebruiken; de unieke ID van de gebruiker die is uitgenodigd om de licentie gezamenlijk te gebruiken; de benaming van de uitgenodigde gebruiker in het oorspronkelijke gebruikersaccount; de benaming van de uitgenodigde gebruiker in diens eigen gebruikersaccount; het land en de taal van het gebruikersaccount;
  • Land, regio, tijdzone en telefoonnummer van de gebruiker; de unieke ID van CAPTCHA waarop de gebruiker moet reageren; het type weergegeven CAPTCHA; de respons van de gebruiker op de CAPTCHA-vraag; IMEI, IP-adres); eenmalige code gestuurd per sms; wachtwoord in versleutelde vorm, alleen toegankelijk voor autorisatiedoelen; beveiligingstoken meldingen, beveiligingstoken autorisaties;
  • Informatie van de console van de externe appbeheertool: Beveiligingsproblemen op het apparaat, de beschrijvingen daarvan, de statussen van de problemen, de unieke ID van het apparaat, het type apparaat, de naam van het apparaat, de datum en het tijdstip waarop het apparaat toegang heeft verkregen tot internet, het type besturingssysteem;
  • Het type opdracht verzonden in de beheerconsole van de anti-diefstaltool voor het beveiligen van kwijtgeraakte mobiele apparaten; de ID van de gebeurtenis in de beheerconsole van de anti-diefstaltool; foto's genomen in de beheerconsole van de anti-diefstaltool; bericht van de gebruiker verzonden vanuit de beheerconsole van de anti-diefstaltool naar het vergrendelde scherm van het kwijtgeraakte mobiele apparaat;
  • App-activatiecode, app-ID, appversie, appnaam, interne licentie-ID; licentie-instellingen, waaronder de volgende gegevens: datum van activatie, verloopdatum, productnaam, aantal apparaten en gebruikers, licentietype;
  • Plaats, index, breedtegraad, lengtegraad, landnummer, VK-en Facebook-accountgegevens die met toestemming van de gebruiker mogen worden overgedragen, type bankpas, de laatste 4 cijfers van het bankpasnummer, extra naam in het gebruikersaccount;
  • Bestand verzonden naar Technische Support; ID en beschrijving van het probleem voor communicatie met Technische Support; ID van het verzoek om technische ondersteuning, product-ID, productnaam, productversie, ID van de softwareoplossing.

  U de mogelijkheid bieden om de producten van de Rechthebbende te kopen (van toepassing op My Kaspersky)

  Deze functionaliteit van de Softwareoplossing, zoals beschreven in de gebruikershandleiding, betreft het bieden van de mogelijkheid om de producten van de Rechthebbende te kopen. Om u te kunnen voorzien van deze functionaliteit terwijl u de Softwareoplossing gebruikt, moet de Rechthebbende de volgende informatie van uw apparaat ontvangen en verwerken:

  • Tariefplannen van producten, land en taal van het account, product-ID, productversie, ID van de softwareoplossing; informatie over de aankoop (inclusief gegevens als order-ID, lijst van gekochte producten, valuta van de aankoop, betaalmethode, korting, taal gebruikersaccount, land van de gebruiker, kortingsbon, totaalbedrag, btw over de aankoop, ID van de winkelmand in hete e-commercesysteem, aankoop-ID).

  U gaat er ook mee akkoord dat de Softwareoplossing de volgende informatie kan opslaan, verzamelen, verwerken en weergeven om de kwaliteit van door de Rechthebbende geleverde Softwareoplossingen te verbeteren:

  • Type opdracht verzonden in de beheerconsole van de anti-diefstaltool voor het beveiligen van kwijtgeraakte mobiele apparaten; app-activatiecode, app-ID, app-versie, land, regio, landnummer, unieke ID van het apparaat, apparaatnaam, e-mailadres van de gebruiker, IP-adres, interne licentie-ID, unieke ID van de gebruiker, land en taal van het account, de tijdzone van de gebruiker; adressen van de pagina’s van de Softwareoplossing die worden opgevraagd door de gebruiker; ID van de functionele component in de Softwareoplossing; licentie-instellingen, waaronder de volgende gegevens: datum van activatie, verloopdatum, product, aantal apparaten en gebruikers, licentietype;
  • Type browser, browserversie, type besturingssysteem, versie besturingssysteem, product-ID, productversie, unieke ID van de gedownloade app, versie van het mobiele netwerkprotocol, mobiele provider, browserondersteuning voor cookiebestanden, JS-bestanden, audio- en videobestanden; productiviteit apparaat, beeldschermresolutie, breedte en hoogte beeldscherm;
  • Niet van toepassing op de beheerconsole van Kaspersky Small Office Security: ID van de winkelmand in het e-commercesysteem, aankoop-ID.

  Een deel van de verstrekte informatie kan op verzoek van de gebruiker worden verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker (type en looptijd van de licentie, activatiecode en namen van apparaten waarop de licentie wordt gebruikt).

  Informatie over gemaakte profielen en accounts, toegevoegde en/of aangeschafte licenties en verbonden apps is ook toegankelijk voor beheerders van de Softwareoplossing ten behoeve van de verwerking van aanvragen verzonden naar Technische Support en om te zorgen dat de Softwareoplossing naar behoren functioneert.

 2. De Rechthebbende verwerkt tevens gegevens in een vorm die niet, afzonderlijk, aan een specifiek individu kan worden gekoppeld. De lijst met dergelijke gegevens en de verschillende doelen van verwerking vindt u in de Gebruikershandleiding.

 3. Mocht u besluiten om de informatie die de Rechthebbende nodig heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden na te komen, zoals aangegeven in de sectie “Voorwaarden betreffende gegevensverwerking”, niet te verstrekken, dan gaat u niet akkoord met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval wordt u verzocht om uw account niet te registreren in de Softwareoplossing en geen gebruik te maken van de Softwareoplossing.

 4. Wanneer u uw gegevens via de Softwareoplossing aan de Rechthebbende verstrekt, verwerkt de Rechthebbende deze gegevens conform het Privacybeleid van de Rechthebbende, waarin in het bijzonder de wijze wordt beschreven waarop de Rechthebbende uw gegevens beschermt, waar de Rechthebbende uw gegevens verwerkt en uw rechten als betrokkene bij de gegevensverwerking. U kunt het volledige privacybeleid vinden en lezen op https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Algemene voorwaarden

De Softwareoplossing kan koppelingen bevatten naar websites van derden of naar resources. Wij bieden deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, noch voor resources of koppelingen naar producten of diensten die via die koppelingen worden aangeboden of beschikbaar gesteld. Wanneer u websites of resources van derden gebruikt, aanvaardt u daarvoor volledige verantwoordelijkheid en alle daaraan verbonden risico's.

BEHOUDENS DE IN DIT ARTIKEL VASTGELEGDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE SOFTWAREOPLOSSING "AS IS" GELEVERD. DE RECHTHEBBENDE EN DIENS PARTNERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE WERKING ERVAN. BEHOUDENS DE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN VERKLARINGEN WAARVAN DE GELDIGHEID NAAR TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, VERLENEN DE RECHTHEBBENDE EN DIENS PARTNERS GEEN GARANTIES, STELLEN ZIJ GEEN VOORWAARDEN EN DOEN ZIJ GEEN TOEZEGGINGEN (EXPLICIET NOCH IMPLICIET) TEN AANZIEN VAN WAT DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, COMMERCIËLE KWALITEIT, INTEGRATIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U VERKLAART HIERBIJ VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID TE AANVAARDEN VOOR HET KIEZEN VAN DE SOFTWARE OM DE GEWENSTE RESULTATEN TE BEHALEN, VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, EN VOOR DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK ERVAN.

DE RECHTHEBBENDE EN/OF DIENS PARTNERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE EN ALLE SCHADE EN/OF VERLIES (INCLUSIEF DEZE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDERE MATERIËLE SCHADE) TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, ZELFS ALS DE RECHTHEBBENDE EN DIENS PARTNERS OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES EN/OF SCHADE. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DEZE BEPERKINGEN MOGEN NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn gereguleerd in overeenstemming met de Russische wetgeving.

Contactgegevens:
Deze informatie is te vinden bij onze Contactgegevens.

Versies van dit document

 • 27-apr-2018