Điều khoản sử dụng

CHÚ Ý! Trước khi đăng ký và kết nối, vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng của cổng thông tin My Kaspersky và Kaspersky Small Office Security Management Console (sau đây gọi là "Giải pháp phần mềm"), các quyền thuộc về AO Kaspersky Lab (sau đây gọi là "Chủ sở hữu tác quyền"). Giải pháp phần mềm đề cập đến trang web của Chủ sở hữu tác quyền, tài nguyên trực tuyến và phần mềm được cài đặt trong cơ sở hạ tầng của Chủ sở hữu tác quyền để sử dụng qua các trang web.

Việc tạo tài khoản trong Giải pháp phần mềm và việc sử dụng Giải pháp phần mềm này ngụ ý rằng quý vị đồng ý vô điều kiện với các điều khoản được trình bày dưới đây cũng như mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng Trợ giúp về My KasperskyTrợ giúp về Kaspersky Small Office Security Management Console, đồng thời ngụ ý rằng quý vị chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này thay mặt cho chính quý vị hoặc thay mặt cho con của quý vị. Nếu không đồng ý với các điều khoản quy định, thì quý vị sẽ không được phép tạo tài khoản trong Giải pháp phần mềm hoặc sử dụng Giải pháp phần mềm.

Để sử dụng Giải pháp phần mềm, quý vị phải tạo một tài khoản trên trang web của Chủ sở hữu tác quyền là https://my.kaspersky.com hoặc https://ksos.kaspersky.com.

Điều kiện xử lý dữ liệu

Vui lòng đọc các điều kiện trong mục "Điều kiện xử lý dữ liệu". Phần này mô tả dữ liệu do quý vị và/hoặc Máy tính của quý vị cung cấp, đồng thời mô tả cách thức mà Chủ sở hữu tác quyền sẽ dùng để xử lý dữ liệu về việc thực hiện Điều khoản sử dụng này. Nếu Giải pháp phần mềm được sử dụng trong một thực thể pháp lý hoặc trên Máy tính nhiều người dùng chung, thì quý vị phải đảm bảo họ đã hiểu và chấp nhận các điều kiện của phần “Điều kiện xử lý dữ liệu” trước khi họ sử dụng Giải pháp phần mềm.

 1. Để có thể hoàn thành các nghĩa vụ theo Điều khoản Sử dụng này, Chủ sở hữu tác quyền cần nhận và xử lý thông tin theo mô tả trong Khoản 1 phần “Điều kiện xử lý dữ liệu” cho các mục đích đã tuyên bố. Thông tin đó có thể được coi là thông tin cá nhân theo các luật hiện hành của một số quốc gia.

  Cung cấp cho quý vị chức năng cốt lõi của Giải pháp phần mềm (áp dụng cho My Kaspersky và Kaspersky Small Office Security Management Console)

  Chức năng cốt lõi của Giải pháp phần mềm như mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng là nhằm mục đích quản lý các giấy phép đã mua, kiểm soát cấp độ bảo mật của các máy tính từ xa và xin hỗ trợ kỹ thuật. Để cung cấp chức năng cốt lõi này, trong khi quý vị sử dụng Giải pháp phần mềm, Chủ sở hữu tác quyền phải nhận từ thiết bị của quý vị và xử lý các thông tin sau đây:

  • Địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản người dùng; ID duy nhất của người dùng đó trên trang web; địa chỉ email của người dùng được mời dùng chung giấy phép; tên bổ sung trong tài khoản người dùng; tên bổ sung trong tài khoản của người dùng được mời dùng chung giấy phép; quốc gia và ngôn ngữ của tài khoản người dùng;
  • Quốc gia, khu vực, múi giờ của người dùng, số điện thoại; ID duy nhất của CAPTCHA được nhắc từ người dùng; loại CAPTCHA hiển thị với người dùng; phản hồi của người dùng đối với lời nhắc CAPTCHA; IMEI, địa chỉ IP; mã một lần gửi qua SMS; mật khẩu dưới dạng mã hóa chỉ có thể truy cập được cho chức năng ủy quyền; mã truy cập chức năng thông báo, mã truy cập chức năng ủy quyền;
  • Thông tin từ bảng điều khiển của bộ phận quản lý ứng dụng từ xa: Các sự cố bảo mật trên thiết bị, mô tả sự cố, trạng thái của sự cố, ID duy nhất của thiết bị, loại thiết bị, tên thiết bị, ngày và thời gian thiết bị truy cập Internet, loại hệ điều hành;
  • Loại lệnh gửi trong bảng quản lý thành phần Chống Trộm để bảo mật các thiết bị di động bị thất lạc; ID của sự kiện trong bảng quản lý thành phần Chống Trộm; ảnh chụp trong bảng quản lý thành phần Chống Trộm; thông điệp của người dùng gửi đến màn hình khóa của thiết bị di động bị thất lạc từ bảng quản lý thành phần Chống Trộm;
  • Mã kích hoạt ứng dụng, ID ứng dụng, phiên bản ứng dụng, tên ứng dụng, ID giấy phép nội bộ, các cài đặt giấy phép: ngày kích hoạt, ngày hết hạn, tên sản phẩm, số lượng thiết bị và người dùng, loại giấy phép;
  • Thành phố, chỉ mục, vĩ độ, kinh độ, mã điện thoại quốc gia, VK và thông tin tài khoản người dùng Facebook được người dùng cho phép truyền tải, loại thẻ ngân hàng, 4 chữ số cuối của số thẻ ngân hàng, tên bổ sung trong tài khoản người dùng;
  • Tệp gửi tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật, ID và mô tả của sự cố để liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật; ID của yêu cầu gửi đến bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật, ID sản phẩm, tên sản phẩm, phiên bản sản phẩm, ID của giải pháp phần mềm.

  Cung cấp cho quý vị khả năng mua sản phẩm của Chủ sở hữu tác quyền (áp dụng cho My Kaspersky)

  Chức năng này của Giải pháp phần mềm theo mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng là nhằm cung cấp khả năng mua sản phẩm của Chủ sở hữu tác quyền. Để cung cấp chức năng này, trong khi quý vị sử dụng Giải pháp phần mềm, Chủ sở hữu tác quyền phải nhận từ thiết bị của quý vị và xử lý các thông tin sau đây:

  • Gói cước của sản phẩm, quốc gia và ngôn ngữ của tài khoản, ID sản phẩm, phiên bản sản phẩm, ID của giải pháp phần mềm, thông tin về giao dịch mua hàng (ID đơn đặt hàng, danh sách các sản phẩm đã mua, đơn vị tiền tệ của giao dịch mua hàng, phương thức thanh toán, mức chiết khấu, ngôn ngữ tài khoản của người dùng, quốc gia của người dùng, phiếu giảm giá, tổng số tiền mua hàng, thuế tính cho giao dịch mua hàng đó, ID của giỏ hàng trong hệ thống thương mại điện tử, ID giao dịch mua hàng).

  Quý vị cũng đồng ý rằng Giải pháp phần mềm có thể lưu trữ, tích lũy, xử lý và hiển thị thông tin sau đây để nâng cao chất lượng của Giải pháp phần mềm do Chủ sở hữu tác quyền cung cấp:

  • Loại lệnh gửi trong bảng quản lý thành phần Chống Trộm để bảo mật các thiết bị di động thất lạc; mã kích hoạt ứng dụng, ID ứng dụng, phiên bản ứng dụng, quốc gia, khu vực, mã điện thoại quốc gia, ID duy nhất của thiết bị, tên thiết bị, địa chỉ email của người dùng, địa chỉ IP, ID giấy phép nội bộ, ID duy nhất của người dùng, quốc gia và ngôn ngữ của tài khoản, múi giờ của người dùng, địa chỉ của các trang Giải pháp phần mềm được người dùng truy cập; ID của thành phần chức năng trong Giải pháp phần mềm; các cài đặt giấy phép: Ngày kích hoạt, ngày hết hạn, sản phẩm, số lượng thiết bị và người dùng, loại giấy phép;
  • Loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, loại hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành, ID sản phẩm, phiên bản sản phẩm, ID duy nhất của ứng dụng đã tải xuống, phiên bản của giao thức NET trên thiết bị di động, nhà mạng di động, hỗ trợ trình duyệt cho tệp cookie, tệp JS, tệp âm thanh và video; năng suất thiết bị, độ phân giải màn hình, chiều rộng và chiều cao của màn hình;
  • Không áp dụng cho Kaspersky Small Office Security Management Console: ID của giỏ hàng trong hệ thống thương mại điện tử, ID giao dịch mua.

  Một phần của thông tin đã cung cấp có thể được gửi đến email của người dùng (loại giấy phép và thời hạn của giấy phép, mã kích hoạt, tên của thiết bị sử dụng giấy phép) theo yêu cầu của người dùng.

  Quản trị viên của Giải pháp phần mềm cũng có thể truy cập được vào thông tin về hồ sơ và tài khoản đã tạo, các giấy phép đã thêm và/hoặc đã mua cùng các ứng dụng đã kết nối cho mục đích xử lý các yêu cầu gửi tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật và đảm bảo Giải pháp phần mềm hoạt động đúng cách.

 2. Chủ sở hữu tác quyền cũng xử lý dữ liệu theo một hình thức không tự cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Quý vị có thể tìm thấy danh sách dữ liệu này cùng với các mục đích xử lý dữ liệu của họ trong Hướng dẫn Sử dụng Trợ giúp về My Kaspersky và Trợ giúp về Kaspersky Small Office Security Management Console.

 3. Nếu quý vị quyết định không cung cấp thông tin cần thiết cho Chủ sở hữu tác quyền để thực hiện nghĩa vụ của họ theo Điều khoản Sử dụng này như quy định trong mục “Điều kiện xử lý dữ liệu”, tức là quý vị không đồng ý với các điều kiện của Điều khoản Sử dụng này. Trong trường hợp này, vui lòng không đăng ký tài khoản trong Giải pháp phần mềm và không sử dụng Giải pháp phần mềm.

 4. Khi quý vị cung cấp dữ liệu của quý vị cho Chủ sở hữu tác quyền thông qua Giải pháp phần mềm, Chủ sở hữu tác quyền sẽ xử lý dữ liệu đó theo Chính sách Quyền riêng tư của Chủ sở hữu tác quyền. Chính sách Quyền riêng tư mô tả cụ thể cách Chủ sở hữu tác quyền bảo vệ dữ liệu của quý vị, nơi Chủ sở hữu tác quyền xử lý dữ liệu của quý vị và các quyền của quý vị với tư cách là chủ thể dữ liệu. Quý vị có thể tìm đọc nội dung đầy đủ tại kaspersky.com/web-privacy-policy.

Điều khoản chung

Nếu có giấy phép vẫn còn hiệu lực, quý vị có quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật (qua điện thoại và/hoặc qua mạng Internet) trong suốt thời gian sử dụng Giải pháp phần mềm.

Trong khi sử dụng Giải pháp phần mềm này, quý vị không được phép:

 • nghiên cứu, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của Giải pháp phần mềm này hay bất kỳ hệ thống hoặc mạng có liên quan nào, hoặc làm gián đoạn các biện pháp bảo mật hay phương thức kiểm tra xác thực được sử dụng cùng với Giải pháp phần mềm hoặc các hệ thống và mạng như vậy;
 • giải mã, biên soạn lại, tháo rời hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào dùng để cung cấp Giải pháp phần mềm;
 • gây hại hoặc đe dọa người dùng khác theo bất kỳ cách nào, hoặc cản trở hay cố tình cản trở việc truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ, hoặc mạng nào vào Giải pháp phần mềm, kể cả thông qua hoạt động phát tán vi-rút, gây quá tải, làm tràn ngập, gửi thư rác hoặc bom thư;
 • gửi thư rác, quảng cáo hoặc thông báo về các sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • nhận dạng sai chính quý vị, công ty hoặc công ty con của quý vị là bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác;
 • Sử dụng Giải pháp phần mềm với mục đích thu lợi từ bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác;
 • kết nối thiết bị của những người dùng khác chưa ủy quyền cho chủ sở hữu tài khoản (các ứng dụng của Chủ sở hữu tác quyền trên thiết bị), bao gồm cả việc chấp nhận tất cả các thỏa thuận cần thiết;
 • cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác trong việc cam kết thực hiện bất kỳ hành động nào đã mô tả ở trên.

Giải pháp phần mềm có thể chứa các liên kết đến trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các liên kết này chỉ để thuận tiện cho quý vị. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của họ hay đối với các tài nguyên hoặc liên kết đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Quý vị thừa nhận mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba.

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” NGOẠI TRỪ BẢO ĐẢM CÓ GIỚI HẠN ĐÃ NÊU TRONG MỤC NÀY. CHỦ SỞ HỮU TÁC QUYỀN VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỦA HỌ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA GIẢI PHÁP PHẦN MỀM. NGOẠI TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHỦ SỞ HỮU TÁC QUYỀN VÀ ĐỐI TÁC CỦA HỌ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN NÀO (RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý) ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA CÁC BÊN THỨ BA, CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, SỰ TÍCH HỢP HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. THEO ĐÂY, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ VIỆC LỰA CHỌN PHẦN MỀM ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ MONG MUỐN, VỀ VIỆC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, VỀ KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

CHỦ SỞ HỮU TÁC QUYỀN VÀ/HOẶC ĐỐI TÁC CỦA HỌ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ THIỆT HẠI VÀ/HOẶC TỔN THẤT NÀO (BAO GỒM CẢ NHỮNG THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT CÓ THỂ DO MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, MẤT THÔNG TIN HOẶC THIỆT HẠI KHÁC VỀ VẬT CHẤT) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NGAY CẢ KHI CHỦ SỞ HỮU TÁC QUYỀN VÀ ĐỐI TÁC CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG TỔN THẤT VÀ/HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY SẼ KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Những Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh theo luật pháp của Liên bang Nga.

Thông tin liên hệ:
Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trên trang Thông tin liên hệ của chúng tôi.

Các phiên bản của tài liệu này

 • 27 Thg4, 2018